نشریه شماره 2

شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:سازمان نظام مهندسی استان تهران
مدیر مسئول: علی کریمی آنچه
سردبیر: مهران قنبری مطلق
اعضای هیأت تحریریه
دبیر خبر و تحریریه: مرجان قنبری
مدیر هنری: علیرضا فغفوری

دوره ی انتشار: ماهنامه

مهندسی بین الملل
اخبار
مباحث آموزشی

تبلیغات 1

تبلیغات 2

تبلیغات 3